Bilder fra Brasil – reise

Brasil er en føderal republikk med 26 stater og et føderalt distrikt. Landet er et parlamentarisk demokrati med presidentsaktig styre. Parlamentet består av to kamre: Deputertkammeret med 513 medlemmer og Senatet med 81 medlemmer. Valgsperioden er henholdsvis 4 år og 8 år. Neste president-, kongress- og guvernørvalg skal senest avholdes i oktober 2010. Ved valget i oktober 2006 ble president Lulas parti, arbeiderpartiet PT., det nest størst partiet i Deputertkammeret (83 mandat) og det fjerde størst i Senatet (11). PMDB (sentrumssparti), som er det nest størst partiet i Senatet (15) og det største i Deputertkammeret (94) inngår sammen med flere andre parti i regjeringskoalisjonen, som råder over et komfortabelt flertall i kongressens to kamre. Opposisjonen utgjøres i første rekke av PSDB (sentrum) og DEM (høyreorienterte), som sammen med en rekke andre mindre parti råder over 31 mandat i Senatet, og 159 i Deputertkammeret. Det politiske systemet er mer fragmentert, partidisiplinen svak og partiskifte skjer ofte. Siden valget i oktober 2006 har 28 politikere skiftet parti, særlig fra opposisjonsparti og til regjeringsparti. I den første regjeringsperioden 2003-06 la president Lula avgjørende vekt på å sikre landets makroøkonomiske stabilitet. Det lyktes. Det ble også gjennomført en rekke vesentlige sosiale program, særlig “Bolsa Familia” med økonomisk støtte til barnefamilier. I den annen regjeringsperioden 2007-2010 forventes Lula regjering å ville gi prioritet til økonomisk vekst med samtidig fastholdelse av makroøkonomisk stabilitet. Dette forutsetter vedtak av et Program for Accelereret Vækst samt gjennomføringen av en rekke grunnleggende skatte-, jord- og arbeidssmarkedreformer. Brasil kjemper stadig med korrupsjon innenfor det politiske systemet og rettssystemet. Landet har siden 2005 vært i en alvorlig etisk-politisk krise på grunn av omfattende overtredelser av lov og etiske normer begått av medlemmer av den lovgivende og utøvende makt. Senest har avsløringer av omfattende svindel i forbindelse med offentlige tilbud bl.a. ført til mine- og energiministerens avgang i mai 2007. Om enn det legale grunnlaget er på plass, er det en utfordring å sikre overholdelse av menneskerettighetene for de fattigste samfunnsgruppene. Krenkelse av menneskerettighetene er relaterte til et ineffektivt rettssystem, politivold og korrupsjon, overfylte fengsel, jordkonflikter samt moderne slaveri.

Leave a Reply

Your email address will not be published.